Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Využití botanických pesticidů v ovocnářské praxi


V dnešní době je často diskutována problematika aplikace pesticidů v ovocnářství. Pravdou je, že bez přípravků na ochranu rostlin, resp. pesticidů, by byla konkurenceschopnost českých ovocnářů na velmi nízké úrovni a ekonomické ztráty by jim jen těžko dovolily v tomto odvětví dále podnikat. O významu ovoce, s původem od českých pěstitelů, pro samotné spotřebitele není potřeba mluvit

Přestože samotné pesticidy jsou ve většině případů chemické látky a sloučeniny, tak pravidla pro jejich používání jsou nastavená tak, aby bylo riziko negativního vlivu na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí při dodržování metodických postupů a ochranných lhůt pokud možno co nejmenší. Používání a nakládání s pesticidy je mimo jiné podloženo i legislativně, a to jak na tuzemské tak i na mezinárodní úrovni. V roce 2009 byla přijata směrnice Rady a EP 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů, která byla pro podmínky ČR implementována Národním akčním plánem (NAP) ke snížení používání pesticidů v ČR a zároveň novelou Zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obecně lze říci, že je kladen důraz na racionální využívání pesticidů. K jejich aplikaci by mělo dojít až v případě, kdy výskyt škodlivého organismu překročí práh hospodářské škodlivosti. V takovém případě by měl být ale zvolen takový přípravek, který by byl, pokud možno, co nejvíce selektivní a neměl negativní vliv na predátory a další přirozeně se vyskytující necílové organismy. Z tohoto důvodu se také zvyšuje snaha o nalezení nových pesticidních látek biologického původu, které by nahradily konvenčně používané čistě chemické přípravky na ochranu rostlin. Řeč je především o přípravcích na ochranu rostlin proti houbovým chorobám (fungicidy) a živočišným škůdcům (insekticidy). Jedná se velmi často o různé rostlinné výluhy a extrakty, které se již třeba používají v ochraně ovocných plodin v zahraničí. S jedním takovým přípravkem bychom Vás rádi seznámili v rámci tohoto článku.

V roce 2016 byl v ČR nově registrován přípravek Boundary SW jakožto pomocný rostlinný přípravek na ochranu rostlin s použitím v ochraně proti škůdcům zeleniny a ovocných plodin. V ovocnářství je přípravek registrován k použití v systémech integrované ochrany i integrované produkce ovoce a také v systému ekologického pěstování ovoce. Jedná se o kapalný extrakt získaný fyzikální metodou z fermentovaných sukulentů a hnědých mořských řas. Obsažené látky biologického původu zvyšují odolnost ošetřených rostlin proti abiotickým faktorům, stimulují tvorbu kořenového systému a tím podporují jejich růst a vývoj. Neméně zajímavé jsou insekticidní účinky na různé druhy škůdců ovoce. Ve VŠÚO Holovousy byly uskutečněny testy, zaměřené na hodnocení biologické účinnosti tohoto přípravku proti vybraným škůdcům ovoce. Dávkování pro aplikaci v ovocnářství i v zelenině je 250 – 350 ml/100 l vody. Z výsledků vyplývá, že má přípravek Boundary SW velmi dobré akaricidní účinky (akaricid - přípravek určené k hubení roztočů). Problémy se sviluškou ovocnou (Panonychus ulmi) a sviluškou chmelovou (Tetranychus urticae) u rostlin pěstovaných ve skleníku byly po aplikaci Boundary SW eliminovány. Také v rámci laboratorních a poloprovozních pokusů byly výborné, až 100%, akaricidní účinky tohoto přípravku potvrzeny.V jabloňových sadech lze využít 100% účinnosti přípravku proti květopasovi jabloňovému (Anthonomus pomorum) a zobonosce jablečné (Coenorrhinus aequatus). Při ošetření přezimujících nymf puklice švestkové (Parthenolecanium corni) se účinnost přípravku pohybovala v rozmezí 13 – 31 %. Také v rámci ošetření červce javorového (Phenacoccus aceris) byla zjištěna pouze 20% účinnost. U přípravku Boundary SW byla dále pozorována nedostatečná ovicidní účinnost na vajíčka mery skvrnité, pouze 15 % a přezimující vajíčka svilušky ovocné (Panonychus ulmi) – 5,7 %.

Je zřejmé, že přípravek Boundary SW nevyřeší všechny problémy v ochraně ovocných plodin proti škůdcům, což ale samozřejmě nedokáže žádný z dosud registrovaných přípravků. Tento nový biologický přípravek je ale schopný adekvátně nahradit některé dosud používané konvenční insekticidy. Především akaricidní účinnost přípravku je přínosem pro strategie ochrany proti sviluškám a patrně i dalším roztočovitým škůdcům. Účinnost přípravku Boundary SW bude nadále testována proti dalším škůdcům ovoce tak aby bylo možné tento přípravek co nejlépe začlenit do systémů integrované ochrany a integrované produkce ovoce a ekologických systémů pěstování ovoce.

Zpracoval: ing. Michal Skalský VŠÚO Holovousy 21.5.2017